در شگفتم که سلام آغاز هر دیداریست، ولی در نماز پایان است.

شاید این بدین معناست که پایان نماز، آغاز دیدار است.

...

 

دکتر علی شریعتی