هوالجمیل

 

سایه  سرد و بی‌روح زمستان برخاست؛

دشت به زیور سبزه و ریحان،

درخت به آذین شکوفه و رقص پروانه، و 

بستان و باغ به تنوع گل آراستند؛

ظهور این جلوه از تجلی قدرتِ الله

که نوید نعمت‌های حضرت دوست را بشارت  می‌دهد 

مبارک و گوارایتان باد.

 

 

حاج حسن پورشبانان