یاهو

اگر دروغ رنگ داشت،
هر روز شاید
ده‌ها رنگین کمان در دهان ما نطفه می‌بست
و بی‌رنگی کمیاب‌ترین چیزها بود.

اگر شکستن قلب و غرور صدا داشت
عاشقان سکوت شب را ویران می‌کردند.

اگر به راستی خواستن توانستن بود
محال نبود وصال!
و عاشقان که همیشه خواهانند
همیشه می‌توانستند تنها نباشند.

 

دکتر علی شریعتی