به نام الله مهرگستر مهربان

انسان آمده است تا به کمال برسد؛

      و کمال در سایه عبادت حاصل می‌شود؛ 

                           و عبادت در صورتی اثر دارد؛

                                   که هم عبادت و هم معبود را بشناسیم.

 

حاج حسن پورشبانان