هوالبصیر

 

 

 

آن دوست
که دیدنش بیاراید چشم
بی دیدنش از گریه نیاساید چشم
ما را ز برای دیدنش باید چشم
ور دوست نبیند
به چه کار آید چشم

 

::.. ابوالحسن خَرقانی ..::