برایم دعا کن !

 


چشمان تو گل آفتابگردانند


به هر کجا که نگاه کنی ، خدا آنجاست ...