یاهو

 

شناخت طریق الهی ، تفحص ، تعبد ، سیر و سلوک را عرفان گویند

 

حاج حسن پورشبانان