یاهو

 

انسان مخلوقی است که به تمام سطوح آفرینش تعلق دارد.

 

حاج حسن پورشبانان