به‌نام خدا 

 

ایکاش تجسّس در زندگی دیگران نمی‌کردیم.

 

ایکاش خیانت و جنایت نبود و حتّی این دو کلمه نابود می‌شد.

 

ایکاش غیبت دیگران نمی‌کردیم و بدِ دیگران را نمی‌خواستیم.

 

ایکاش سری بی عشق و دلی بی‌دلدار نبود.

 

ایکاش پرده‌ها برای مدتی کوتاه کنار می‌رفت.

 

ایکاش امکان برگشت زمان میسّر بود.

 

ایکاش می‌شد احوال برزخیان را نظاره کنیم.

 

ایکاش دلی نمی‌شکست و نفرینی در کار نبود.

 

ایکاشسینه‌ دردمندی نبود و آه جانکاهی بر نمی‌آمد.

 

ایکاش....

                             حاج حسن پورشبانان