یاهو

 

 

گفت:

عاشقان خداوند دریا، آفتاب و زمین‌اند.


  در سخاوت دریایند،

             در مهربانی و شفقت آفتاب‌اند

                                       و در فروتنی زمین‌اند.