یاهو

ازابوسعید ابوالخیر رحمةالله علیه سوال کردند که از خلق به حق چند راه است؟

فرمود: هزار راه بیش است،

اما هیچ راه نیست نزدیکتر و سبکتر از آنکه راحتی به دل مسلمانی رسانی و ما بدین راه رفتیم و این اختیار کردیم،

و همه را بدین وصیت می‌کنیم.