یاهو

و فرمود: 

فضل ما بر شما بدان است که؛

               شما با ما گویید و ما با او گوییم،

                         شما از ما شنوید و ما از وی شنویم،

                                           شما با ما باشید و ما با او باشیم.