به نام الله مهرگستر مهربان

 

کرامت انسانی به گذشت و بخشندگی اوست

و محبوبیت او به وفاداری اوست.

بزرگترین عاطفه‌ی انسانی ایمان است

و بدترین درد و مرض ضعف ایمان است.

 

حاج حسن پورشبانان

 

omolmomenin