به نام الله مهرگستر مهربان

 

تصور نکنید رحمت خداوند آن چیزی است که شما را در همان لحظه خوشحال کند. بلکه رحمت آن است که شما را به خداوند نزدیک نموده و خداوند را از شما خشنود سازد. 

 

حاج حسن پورشبانان