به نام الله مهرگستر مهربان

 

انسانیت هر انسانی به میزان برخورداری از عقل و فهم اوست.

حاج حسن پورشبانان