سلام بر حسین (ع) و یاران وفادارش

 

باز این چه شورش است که در خلق عالم است
باز این چه نوحه و چه عزا و چه ماتم است

باز این چه رستخیز عظیم است کز زمین
بی نفخ صور خاسته تا عرش اعظم است

این صبح تیره باز دمید از کجا کزو
کار جهان و خلق جهان جمله درهم است

گویا طلوع میکند از مغرب آفتاب
کاشوب در تمامی ذرات عالم است

گرخوانمش قیامت دنیا بعید نیست
این رستخیز عام که نامش محرم است

محرم، ماه ایثار و از جان گذشتگی است. ماه عشق و شور و فریاد است.ماه سرفرازی بر فراز نیزه هاست. ماه آمیختن با خون و آمیختن عشق است.