یاهو 

ای انسان بدانکه خداوند

 

هوالبصیر

                هوالعلیم

            هوالقدیر

می‌بیند

                می‌داند

             می‌تواند

 

 

 

                                                       حاج حسن پورشبانان