به‌نام جان آفرین  

روزه را دو وجه است: ظاهر و باطن

وجه ظاهر: امساک ازخوردن و نوشیدن و حفظ اندام ازمعاصی.

 

اما باطن : گرسنه داشتن نفس و اجتناب از آنچه آن رامتلذذ می‌گرداند.

جان را عطشان به معرفت، روح را تشنه به بندگی، دل را شیدا به عشق دوست ساختن، چشم دل را بصیر و گوش جان را به ندای ملکوتی گشودن است.

 

  حاج حسن پورشبانان