عذاب الیم

یاهو

مطابق با آیات قرآن کریم این افراد شامل عذاب الیم می‌باشند:

 

-         ستمکاران.  سوره مبارکه ابراهیم آیه 22 ، سوره مبارکه حج آیه 25 ، سوره مبارکه شوری آیات 21 - 42

-         منافقین. سوره مبارکه بقره آیات 8 -10 ، سوره مبارکه حشر آیه 15 ، سوره مبارکه مجادله آیه 4 ، سوره مبارکه تغابن آیه 5 ، سوره مبارکه صف آیه 1 ، سوره مبارکه انشقاق آیه 24 ، سوره مبارکه ملک آیه 28

-         کافران. سوره مبارکه بقره آیه 104 ، سوره مبارکه آل‌عمران آیات 31-91-177 ، سوره مبارکه مائده آیه 31-73 ، سوره مبارکه توبه آیه 3 ، سوره مبارکه یونس آیه 4 ، سوره مبارکه حج آیه 25 ، سوره مبارکه عنکبوت آیه 23

-         کسانیکه بین فرقه‌های دینی تفرقه ایجاد می‌کنند.  سوره مبارکه زخرف آیه 65

-         کسانیکه حلال خدا را حرام و حرام خدا را حلال کرده‌اند.  سوره مبارکه نساء آیه 160

-         ظالمین، سارقین، رشوه‌دهنده و رشوه‌گیرنده، تاوان‌گیران، تهدیدکنندگان، باج‌گیران، رباخواران. سوره مبارکه نساء آیه 161

-         انکارکنندگان قیامت. سوره مبارکه یونس آیه 4

-         کم‌فروشان، خیانت‌کنندگان و فسادکاران. سوره مبارکه هود آیه 85

-         راه خدا را بستن. سوره مبارکه حج آیه 25

-         آزاردهندگان پیامبران خدا. سوره مبارکه توبه آیه 61

-         کسانیکه مومنان را آزار می‌دهند و آنها را مسخره می‌کنند. سوره مبارکه توبه آیه 79

-         کسانیکه با دروغ و نیرنگ ترک جهاد می‌کنند. سوره مبارکه توبه آیه 90

-         کسانیکه به آیات الهی ایمان نمی‌آورند. سوره مبارکه نحل آیه 104

-         کسانیکه بر خدا دروغ می‌بندند. سوره مبارکه نحل آیه 117  

-         کسانیکه زشتی‌ها را در بین مردم با ایمان رواج می‌دهند. سوره مبارکه نور آیه 19

-         کسانیکه با فرمان پیامبر خدا مخالفت می‌کنند. سوره مبارکه نور آیه 63

-         کسانیکه وقتی آیات الهی بر آنها خوانده می‌شود، متکبرانه روی بر می‌گردانند و انگار که نشنیده‌اند. سوره مبارکه لقمان آیه 7

-         کسانیکه حقیقت کتاب خدا را از مردم پنهان می‌کنند و آن را به بهای اندک می‌فروشند. سوره مبارکه بقره آیه 174 ، سوره مبارکه آل‌عمران آیه 188

-         قاتلین پیامبران و مردم. سوره مبارکه آل‌عمران آیه 31

-         قاتلی که بعد از رضایت ولی‌دم از دادن خون بها مسامحه می‌کند. سوره مبارکه بقره آیه 178

-         کسانیکه پیمان‌های الهی و سوگندهای خود را می‌فروشند. سوره مبارکه آل‌عمران آیه 77

-         کسانیکه برای خدا شریک قائل می‌شوند. سوره مبارکه مائده آیه 73

-         کسانیکه دین خدا را بازیچه و ملعبه دست خود قرار می‌دهند. سوره مبارکه انعام آیه 10

-         کسانیکه از دستورات خداوند سرپیچی کردند و شتر صالح را به قتل رساندند. سوره مبارکه اعراف آیه 7 ، سوره مبارکه مائده آیه 94

-         عالمان و راهبان دین که اموال مردم را به ناحق می‌خورند و آنان را از راه خدا باز می‌دارند. و آنان که طلا و نقره ذخیره و انفاق نمی‌نمایند. سوره مبارکه توبه آیه 34 ، سوره مبارکه حج آیه 25

-         آنان که گفتند خدا یکی از 3 می‌باشد و اینگونه کافر گشتند. سوره مبارکه مائده آیه 73

/ 0 نظر / 46 بازدید