ابوسعید ابوالخیر(8)

به نام الله مهرگستر مهربان
و فرمود: 
فضل ما بر شما بدان است که؛
               شما با ما گویید و ما با او گوییم،
                         شما از ما شنوید و ما از وی شنویم،
                                           شما با ما باشید و ما با او باشیم.
/ 0 نظر / 6 بازدید