ابوسعید ابوالخیر(8)

به نام الله مهرگستر مهربان

و فرمود: فضل ما بر شما بدان است که؛             

 شما با ما گویید و ما با او گوییم،                      

 شما از ما شنوید و ما از وی شنویم،                                     

 شما با ما باشید و ما با او باشیم.

/ 0 نظر / 45 بازدید