امید

به‌نام جان آفرین 

امید؛ در انتظار تحقق خواسته‌ای بودن.

امید؛ پیوندی نامرئی از بود تا نبود.

امید؛ باوری برای تداوم زندگی.

امید؛ اگرتحقق پذیرد زندگی مطلوب است.

امید؛ رهیدن از تاریکی و گذشتن از طوفان.

امید؛ پنداشتی درسرچشمه بهترین‌ها و انگاشتی دراوج باورها.

امید؛ روح خوشبختی و ارتباط بین حال و آینده.

امید؛ نوری به موازات زندگی و به وسعت یک عمر.

امید؛ حایلی بین خوشبختی و ناباوری.

امید؛ تحریک همت ، انگیختن احساس ، پروردن عاطفه.

امید؛مکتوم در دل، باور درجان و انتظار در روح.

امید؛ رخشندگی و تلولو انوار ازدور دستها تا همین جا.

امید؛شهدی ممدود، تصوری متجسم و انجامی متشکل.

امید؛اگر به رحمت خداوند باشد ایده آل است و والایی امید به اعلایی آن خواهد بود

 

       حاج حسن پورشبانان

/ 0 نظر / 4 بازدید