امام جعفر صادق ع

یاهو

حضرت امام صادق (ع) فرمودند:

عبادت جز به توبه راست نیاید که حق تعالی توبه را مقدم گردانید بر عبادت. کما قال الله تعالی التابئون العابدون.

مومن آن است که استاده است با نفس خویش و عارف آن است که ایستاده است با خداوند خویش.

هرکه مجاهده کند به نفس برای نفس به کرامات برسد و هرکه مجاهده کند با نفس برای خداوند به خداوند برسد.

 

تذکرة الاولیاء ذکر امام جعفر صادق ع

 

/ 0 نظر / 47 بازدید