بسم الله الرحمن الرحیم

بسم الله الرحمن الرحیم

الهی اگر نظر فاسقان بر زر و سیم است و نظر صادقان بر خوف و بیم است. اما نظر عبدالله بیچاره بر نوزده حرف بسم الله الرحمن الرحیم است. بسم الله نام ملکی ست که این گنبد رفیع درگاه اوست. خورشید عالم آرا چون جام جهان نما به حکمت اوست. هیکل ماه گاه چون لعل زرین و گاه چون درع سیمین به قدرت اوست. هر کجا عزیزی ست آراسته، خلعت اوست. و هر کجا ذلیلی ست خسته، تیر حکمت اوست... 

"خواجه عبدالله انصاری" 

/ 0 نظر / 60 بازدید