ابوسعیدابوالخیر(7)

به نام الله مهرگستر مهربان

و فرمود : آنکه در همه عمر نَفَسی صافی از وی برآید، آن نَفَس ضد نَفس بود. هرکجا نَفس غالب بود آن نَفَس نبود بلکه دود تنورستان بود که از قالب می‌برآید و چون نَفس مقهور و مغلوب نور اسلام گشت آنگه نَفَس‌های صافی از قالب برآید، چون نسیم صبا که بر گلستان گذر کند. به هر بیماری که آن نسیم برسد راحتی بنقد بیابد و سبب شفای وی باشد.

/ 0 نظر / 29 بازدید