خدیجه کبری ام المومنین

ما نیامده‌ایم خرابه های زمین را بسازیم، آمده‌ایم تا خرابه های دل را بنا نماییم

کلام استاد 6

یاهو  صداقت میوه اخلاص؛   اخلاص حاصل شناخت؛          شناخت نتیجه تفکر؛                  تفکر زاییده اراده؛                     اراده از خواستن برآید و                       خواستن ناشی ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 7 بازدید
اسفند 96
2 پست
بهمن 96
1 پست
دی 96
1 پست
آذر 96
1 پست
آبان 96
2 پست
مهر 96
2 پست
شهریور 96
1 پست
مرداد 96
1 پست
تیر 96
1 پست
خرداد 96
1 پست
اسفند 95
1 پست
تیر 95
1 پست
خرداد 95
2 پست
اسفند 94
1 پست
بهمن 94
1 پست
دی 94
2 پست
آذر 94
2 پست
آبان 94
1 پست
مهر 94
4 پست
شهریور 94
2 پست
مرداد 94
1 پست
تیر 94
4 پست
خرداد 94
3 پست
اسفند 93
1 پست
بهمن 93
1 پست
دی 93
3 پست
آذر 93
1 پست
آبان 93
2 پست
مهر 93
1 پست
شهریور 93
3 پست
مرداد 93
1 پست
تیر 93
4 پست
خرداد 93
2 پست
اسفند 92
1 پست
بهمن 92
1 پست
دی 92
2 پست
آذر 92
1 پست
آبان 92
2 پست
مهر 92
4 پست
شهریور 92
1 پست
مرداد 92
2 پست
تیر 92
4 پست
خرداد 92
1 پست
اسفند 91
1 پست
بهمن 91
2 پست
دی 91
1 پست
آذر 91
1 پست
آبان 91
1 پست
مهر 91
1 پست
شهریور 91
4 پست
مرداد 91
2 پست
تیر 91
3 پست
خرداد 91
1 پست
اسفند 90
4 پست
بهمن 90
2 پست
دی 90
1 پست
آذر 90
2 پست
آبان 90
2 پست
مهر 90
1 پست
شهریور 90
2 پست
مرداد 90
2 پست
تیر 90
1 پست
خرداد 90
1 پست
اسفند 89
1 پست
بهمن 89
1 پست
دی 89
2 پست
آذر 89
1 پست
آبان 89
4 پست
مهر 89
1 پست
شهریور 89
1 پست
مرداد 89
3 پست
تیر 89
1 پست
خرداد 89
1 پست
اسفند 88
2 پست
بهمن 88
1 پست
دی 88
2 پست
آذر 88
2 پست
آبان 88
1 پست
مهر 88
2 پست
شهریور 88
3 پست
مرداد 88
1 پست
تیر 88
1 پست
خرداد 88
1 پست
اسفند 87
3 پست
بهمن 87
2 پست
دی 87
3 پست
آذر 87
4 پست
آبان 87
5 پست
مهر 87
5 پست
شهریور 87
4 پست
مرداد 87
4 پست
تیر 87
5 پست
خرداد 87
2 پست
اسفند 86
3 پست
بهمن 86
4 پست
دی 86
10 پست
آذر 86
7 پست
آبان 86
9 پست
مهر 86
10 پست
شهریور 86
7 پست