ابراهيم ادهم (رحمة الله عليه)

به نام الله مهرگستر مهربان

 

نقل است که از ابراهيم ادهم (رحمة الله عليه) پرسیدند: روزگار چون می‌گذاری؟

گفت: چهار مَرکب دارم بازداشته.

چون نعمتی پدید آید بر مرکب شُکر نشینم و پیش او باز روم؛

     و چون معصیتی پدید آید بر مرکب توبه نشینم و پیش وی باز روم؛

          و چون محنتی پدید آید بر مرکب صبر نشینم و پیش وی باز روم؛

                و چون طاعتی پدید آید بر مرکب اخلاص نشینم و پیش وی باز روم.

 -------------------

نقل است که گفت: یک شب جبرییل (ص) به خواب دیدم که از آسمان به زمین آمد، صحیفه‌ای در دست، پرسیدم، که تو چه می‌خواهی؟

گفت: نام دوستان حق می‌نویسم.

   گفتم: نام من بنویس.

       گفت: از ایشان نیی.

           گفتم: دوست دوستان حقم.

ساعتی اندیشه کرد. پس گفت: فرمان رسید که اول نام ابراهیم ثبت کن که امید در این راه از نومیدی پدید آيد.

 

 

تذکرة الاولياء عطار نيشابوري


/ 2 نظر / 43 بازدید