ابوسعید ابوالخیر (6)

به نام الله مهرگستر مهربان

و فرمود : چون بنده اندر نماز باز نگرد، خداوند سبحانه و تعالی گوید : منگر، به چه می‌نگری؟ من ترا بهتر از آنم؛ به من نگر. چون بار دوم باز نگرد، خداوند گوید : منگر، به چه می‌نگری عزیزتر و بزرگوارتر از من؟ چون بار سوم بازنگرد، خداوند گوید : شو، بدان شو که بدو می‌نگری. دانی که مرا یار چه گفتست امروز؟ جز ما به کس اندر منگر دیده بدوز

/ 0 نظر / 106 بازدید