ابوسعید ابوالخیر (6)

به نام الله مهرگستر مهربان
و فرمود :
چون بنده اندر نماز باز نگرد، خداوند سبحانه و تعالی گوید :
منگر، به چه می‌نگری؟ من ترا بهتر از آنم؛ به من نگر.
چون بار دوم باز نگرد، خداوند گوید :
منگر، به چه می‌نگری عزیزتر و بزرگوارتر از من؟
چون بار سوم بازنگرد، خداوند گوید :
شو، بدان شو که بدو می‌نگری.
 
دانی که مرا یار چه گفتست امروز؟
جز ما به کس اندر منگر دیده بدوز
/ 0 نظر / 6 بازدید